Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky společnosti Elektro Fresh s.r.o. platí pro nákup v internetovém obchodě Elektro Fresh eShop a vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi provozovatelem - prodávajícím, společností Elektro Fresh s.r.o., se sídlem Komenského 29, 796 01 Prostějov 1, IČO 26926491 a kupujícím.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákonem č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Prodávající je oprávněn uplatnit tyto obchodní podmínky přiměřeným způsobem i na nespotřebitele, není to však jeho povinnost.


Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je firma Elektro Fresh s.r.o. se sídlem Komenského 29, 796 01 Prostějov 1, IČO 26926491.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, ve zbytku pak obchodním zákoníkem.


Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení zboží kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- u zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka obratem převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.


Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Cena

Ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné, tedy včetně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit a zohledňují PHE (poplatek za likvidaci historického elektroodpadu). Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud dojde v době mezi přijetím objednávky a dodáním zboží ke změně ceny, prodávající na tuto skutečnost upozorní objednávajícího. V případě, že bude cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu akceptovat nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu novou s výhradou případu, kdy došlo ke zpoždění dodávky vinou objednávajícího (např. nevyzvednutí zboží po výzvě prodávajícím) a ke změně ceny došlo v této prodloužené lhůtě dodání.

Prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku z důvodu uvedení chybné ceny, popisu či vlastnosti výrobku, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Provozovatel má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník již zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě provozovatel zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.


Zákonný příspěvek PHE

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tato legislativní úprava nařizuje výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům, odvádět z každého prodaného kusu elektroniky, domácího spotřebiče či elektronického zařízení poplatek, který bude použit na recyklaci a ekologicky šetrnou likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Proto v košíku, při výběru produktu a následně na faktuře, naleznete oddělenou položku s částkou, která odpovídá likvidaci daného kusu spotřebiče. Tato částka je v plné výši odvedena na účely ekologické likvidace.

Orientační sazebník těchto poplatků naleznete níže, podrobné informace zjistíte na stránkách jednotlivých partnerů systému, kterými jsou ELEKTROWIN (domácí elektrospotřebiče), a ASEKOL ( elektronika, IT technika).

Základní ceník příspěvků na ekologickou likvidaci (PHE)

Poplatek Bílá technika
215,- Kč Chlazení (kombinované chladničky, monoklimatické chladničky, mrazničky a ostatní zařízení určená pro uchování potravin)
65,- Kč Velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky )
12,- Kč Vysavače, Varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače par, topení ohřev vody od 10 do 30 kg.
3,- Kč Žehličky, mandly, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, elektrické nože, stříhací strojky na vlasy, fény, zubní kartáčky, holící strojky, masážní strojky, hodiny a budíky, váhy, elektrické ventilátory)


Poplatek Spotřební elektronika
200,- Kč Televize s úhlopříčkou nad 21" (od 55 cm)
100,- Kč Domácí kina
60,- Kč Televize do úhlopříčky 21" (do 55 cm včetně), DVD, video přehrávače a rekordéry, věže, hifi komponenty (zesilovače, receivery, tunery), SAT a DVBT přijímače, dataprojektory, elektrické hudební nástroje
30,- Kč Videokamery, navigační systémy, GPS, přenosné radiomagnetofony
10,- Kč Discmany, walkmany, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, radiobudíky, dětské chůvičky, reproduktory do automobilu
4,- Kč Analogové fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony.


Poplatek Telekomunikace a PC
200,- Kč Monitory s úhlopříčkou nad 21“, tiskárny, kopírky, skenery nebo multifunkční zařízení o hmotnosti nad 50 kg
100,- Kč Tiskárny, kopírky, skenery nebo multifunkční zařízení o hmotnosti od 20 do 50 kg
60,- Kč Monitory do úhlopříčky 21“, notebooky, tiskárny, kopírky ,skenery nebo multifunkční zařízení do hmotnosti 20 kg.
35,- Kč Stolní PC, faxy.
10,- Kč Klávesnice, elektronické diáře, telefonní záznamníky
4,- Kč Mobilní telefony a příslušenství, telefonní přístroje, bezdrátové telefony, vysílačky, kapesní a stolní kalkulačky, myši, PC komponentyPrávo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován.
V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu, a čísla účtu pro zaslání peněz.
Peníze za vrácené zboží se obvykle zasílají převodem na účet kupujícího, není ale vyloučena po dohodě obou stran jiná forma.

Využívám svého práva dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. a odstupuji tímto jednostranně od smlouvy číslo (uveďte číslo faktury). Částku za plnění obsažená na této smlouvě (faktuře) požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána).


V ________________, dne ________________, podpis: ________________

Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k přepravě poslední den lhůty.

Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Při vrácení zboží Vám nebude vráceno poštovné.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případech podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku v platném znění u smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal


Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Záruční podmínky

Poskytujeme na veškeré nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční podmínky a proces reklamace blíže upravuje Reklamační řád prodávajícího a platné právní předpisy ČR.


Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a neposkytujeme je třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení zboží.
Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po uzavření objednávky a splnění kupní smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření, že s tímto zpracováním nesouhlasí. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Provozovatel internetového obchodu Elektro Fresh s.r.o. prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž tento svůj souhlas je oprávněn kdykoli odvolat, a to prostřednictvím v obchodním sdělení uvedeného odkazu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2009